Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

 

Artikel 1

In juni 1979 werd EVRC The Wallaby’s opgericht

 

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3.

De vereniging is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 40165144.

 

Artikel 4.

Het verenigingsjaar loopt van augustus tot en met augustus het jaar erna.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

 

HOOFDSTUK II. Risico’s en aansprakelijkheid

 

Het betreden van de terreinen en opstallen van Rugbyclub Venlo geschiedt op eigen risico, evenals de deelname aan alle door Rugbyclub Venlo aangeboden activiteiten binnen en buiten de terreinen. Het bestuur sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van goederen. Door op het terrein en in de opstallen te verblijven en/of deel te nemen aan activiteiten verklaart men zich uitdrukkelijk akkoord met boven- en onderstaande bepalingen. Wie kiest voor de rugbysport, kiest daarmee ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld blessures. De deelname aan rugbyactiviteiten geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

 

HOOFDSTUK III. Bezoekers van EVRC The Wallaby’s

 

Van iedere bezoeker van EVRC The Wallaby’s wordt verwacht dat hij/zij zich op de accommodatie van Rugbyclub Venlo gedraagt als een waardig rugbyspeler of supporter, dit houdt in dat hij of zij

Wordt geacht met zorg om te gaan met accommodatie en clubhuis.

Verantwoordelijk is voor kosten die gemaakt worden vanwege vernieling of opzettelijke beschadiging van de accommodatie, clubhuis of andere eigendommen van de vereniging.

Alle drank en versnaperingen direct, contant afrekent.

Rondom (buiten) het clubhuis zorgvuldig omgaat met het glaswerk, i.v.m. de veiligheid van spelers

Tijdens een wedstrijd voldoende afstand houdt van het veld zodat hij of zij spelers en het spel niet hindert

Geen verbale of non-verbale agressie zal uiten

Geen hard of soft drugs gebruikt

Onder de 18 jaar geen alcohol nuttigt

 

 HOOFDSTUK IV. De leden

 

Voor alle leden van EVRC The Wallaby’s zijn er een aantal vereisten verbonden aan het lidmaatschap.

 

Deze zijn als volgt:

 

a) Het lid is verplicht tot het betalen van de vastgestelde contributie.

 

b) Met zorg omgaat met de beschikbaar gestelde trainingsmaterialen

 

c) Na de trainingen zelf het trainingsmateriaal netjes opbergt in de daarvoor bestemde ruimte en de ballen opbergt in de daarvoor bestemde ballenzakken.

 

d) De kleedkamers en de douches netjes en opgeruimd achter laat

 

e) Op aanwijzing van de trainer, jeugdbegeleider of teamcaptain de kleedruimtes schoonmaakt.

 

f) Geen tafels, stoelen servies e.d. leent of meeneemt uit het clubhuis zonder toestemming van het bestuur.

 

g) Regelmatig bardienst draait, het rooster en instructies daarvoor bevinden zich naast de bar in het clubhuis.

 

HOOFDSTUK V. Het lidmaatschap

 

Artikel 1.

 

Zij, die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen, melden zich daartoe schriftelijk, op een daarvoor bestemd formulier aan, bij het secretariaat. Zo spoedig mogelijk na inschrijving, wordt aan het nieuwe lid het huishoudelijk reglement ter hand gesteld. Ieder lid wordt dan ook geacht van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen.

 

Artikel 2.

 

Het bestuur van EVRC The Wallaby’s beslist aan de hand van de verstrekte gegevens en inlichtingen, over de toelating als lid. Minderjarigen moeten voor het lidmaatschap de goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordigers hebben.

 

Artikel 3.

 

Het lidmaatschap eindigt door:

 

a) de dood van het lid

 

b) opzegging van het lid

 

c) opzegging namens de vereniging

 

d) ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging.

 

Artikel 4.

 

De contributies worden minimaal 1 keer per jaar vastgesteld op de ledenvergadering.

 

HOOFDSTUK VI. Het bestuur

 

Artikel 1.

 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen. Deze worden in de jaarvergadering gekozen/herkozen.

 

Artikel 2.

 

Het bestuur treedt 2-jaarlijks af, doch is terstond herkiesbaar. Behoudens voor het geval, dat het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, heeft het bestuur het recht om voor tussentijdse vacatures waarnemende functionarissen te benoemen. Deze hebben zitting in het bestuur voor de tijd respectievelijk het restant van de tijd, waarvoor hun voorgangers waren gekozen.

 

Artikel 3.

 

Het bestuur bestaat bij voorkeur tenminste uit:

 

een voorzitter

een secretaris

een penningmeester

 

algemeen bestuurslidTaken van de bestuursleden;Leidt de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen en ziet er op toe dat alle daar genomen besluiten correct worden uitgevoerd.Wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de secretaris.Is belast met voeren van de ledenadministratie.Voert de interne en externe correspondentie van de vereniging.

 

Beheert het archief waarin zich onder meer afschriften bevinden van alle correspondentie, notulen van alle vergaderingen welke in verenigingsverband hebben plaatsgevonden, evenals het duplicaat archief van de financiële correspondentie en administratie van voorgaande jaren.

 

Is belast met het notuleren van de bestuur en -leden vergaderingen.

 

 b) De secretaris, deze;

 

Coördineert de taken van de overige bestuursleden en ziet er op toe dat deze hun taken correct vervullen. Is tevens verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van de doelstellingen van de vereniging op middellange en lange termijn.

 

a) De voorzitter, deze;

 

VI. Artikel 4.

c) De penningmeester, deze;

 

Beheert de gelden van de vereniging en voert de financiële administratie.

Int de gelden

Doet betalingen op vorderingen aan de vereniging.

Stelt voor de jaarvergadering een financiële jaarverslag op, dat aan de leden wordt gepresenteerd.

Voor buitengewone uitgaven is een meerderheid van stemmen van het bestuur nodig.

 

Artikel 5.

 

Wijze van bestuursverkiezing;

 

De bestuurstaken, de voorzitter, de secretaris, de penningmeester worden door de gekozen bestuursleden vastgesteld.

 

Artikel 6.

 

Kandidaatstelling;

 

Kandidaten voor een functie in het bestuur van de vereniging, dienen zich te voren bij het secretariaat aan te melden, of zich ten overstaan van de ledenvergadering persoonlijk voor deze functie kiesbaar te stellen.

 

HOOFDSTUK VII. De vergaderingen

 

 VII. Artikel 1.

 

Tenminste één maal per jaar wordt in het eerste kwartaal een ledenvergadering uitgeschreven. De ledenvergadering worden tenminste twee weken van te voren aangekondigd in een algemeen schrijven aan de leden.

 

 VII. Artikel 2.

 

Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk voorkomt, doch minimaal 2-maandelijks. Voor het nemen van besluiten, die wettelijke consequenties hebben, moeten minimaal drie bestuursleden, waaronder de voorzitter of de secretaris aanwezig zijn. Het is elk lid toegestaan om de bestuursvergaderingen bij te wonen, na hiervan van te voren zijn wens mondeling of schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

 

HOOFDSTUK VIII. De gelden

 

 VIII. Artikel 1.

 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, inschrijfgelden, vergoedingen voor bewezen diensten, schenkingen, bar inkomsten en donaties. De leden betalen jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag.

 

 VIII. Artikel 2.

 

Jaarlijks wordt op de ledenvergadering door de leden een kascontrolecommissie benoemd, welke tenminste 1 x per jaar een controleverslag maakt en hiervan op de ledenvergadering verslag uitbrengt. Deze commissie treedt elk jaar af en bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan 1 lid terstond herkiesbaar is. Deze commissieleden maken bij voorkeur geen deel uit van het bestuur.

 

 VIII. Artikel 3.

 

De penningmeester zal jaarlijks op de ledenvergadering decharge worden verleend na controle en goedkeuring van de kascontrolecommissie.

 

HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen

 

Artikel 1.

 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door een algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 deel der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd.

 

Artikel 2.

 

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 3.

 

Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht.

 

Bestuur EVRC The Wallaby’s